iunie 3, 2014

Termeni si condiții

1. Prin utilizarea acestui Site, sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare

Accesul şi utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile. Accesând şi utilizând Site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii şi luaţi la cunoştinţă ca orice alte acorduri între Dumneavoastră şi Super Mamma („Compania”) sunt înlocuite cu prevederile prezentelor Condiţii de Utilizare. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Condiţiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiţi acest Site.

2. Proprietatea Conţinutului

Site-ul şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând, fără limitare, toate textele şi imaginile („Conţinut”) sunt în proprietatea şi sub dreptul de autor (copyright) al Super Mamma sau al altora, cu excepţia cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conţinut care constă într-o marcă, logo, sau marca de serviciu reprezintă marca inregistrată şi neînregistrată a Super Mamma sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, cu excepţia celor prevăzute în Condiţiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului Conţinutului. De asemenea, vă informăm că Super Mamma îşi va asigura şi impune în mod hotărât recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, dacă este cazul, la acţionarea în instanţă a celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

3. Utilizarea Site-ului

Super Mamma acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiţii:

Cu excepţia imaginilor persoanelor sau locurilor care se află în afara secţiunii „Noutati” a Site-ului, puteti descărca Conţinutul, însă doar pentru folosul personal şi necomercial şi cu condiţia de a vă conforma cu informaţiile referitoare la dreptul de autor (copyright) şi alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conţinut;

Nu aveţi permisiunea să utilizaţi imagini cu persoane sau locuri care se află în afara „Noutati” din Site fără acordul în scris al Super Mamma;

Conţinutul din secţiunea „Noutati” al Site-ului poate fi reprodus doar în scopuri editoriale în ziare, reviste de circulaţie generală, publicaţii comerciale şi posturi de radio şi televiziune;

Nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi (cu excepţia celor mai sus menţionate), să transmiteţi, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul în alt mod, fără acordul în scris al Super Mamma;

Este interzis să folosiţi Site-ul pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Super Mamma va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecatorească prin care se cere sau se ordonă Super Mamma să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;

Este interzis să utilizaţi Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

4. Confidenţialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care le transmiteţi pe Site prin poştă electronică sau prin altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidenţialitate. (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteţi pe acest Site, precum intrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidenţiale şi neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

5. Lipsa garanţiilor

ÎNTREG CONŢINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ŞI VĂ ESTE OFERIT „CA ATARE”, FĂRĂ A SE OFERI NICIO GARANŢIE DE NICIUN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

6. Exonerarea de Răspundere

UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE ÎN TOTALITATE PE RĂSPUNDEREA DUMNEAVOASTRĂ. SUPER MAMMA ŞI SOCIETĂŢILE AFILIATE, FUNCŢIONARII, DIRECTORII, AGENŢII SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA SITE-ULUI NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CE AR REZULTA DIN SAU ÎN LEGATURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI SĂU. SUPER MAMMA NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ SAU VIRUŞI CARE AR PUTEA SĂ VĂ INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI ÎN URMA ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI SITE SAU DESCĂRCĂRII ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAŢII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE.

7. Link-uri pe site-urile unei terţe părţi

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât Super Mamma. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori aceasta. Super Mamma nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la acestea, Super Mamma îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;

Sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;

Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;

Nu oferă o securitate adecvată;

Conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau

Sunt licenţioase sau calomnioase.

De asemenea, Super Mamma nu autorizează conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intraţi printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumaţi personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea Super Mamma.

8. Revizuiri ale acestor Condiţii de Utilizare

Super Mamma poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă de Condiţiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de ameninţare, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naştere responsabilităţii civile sau viola orice lege. Compania va coopera deplin cu orice autorităţi care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă Companiei să dezvăluie identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informaţii sau materiale; sunteţi de acord în aşa fel încât Compania, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a Site-ului în caz de nerespectare a Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetaţi utilizarea Site-ului şi (b) să distrugeţi orice copii făcute dupa orice parte a Conţinutului. Nu veţi considera Compania răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaţilor) şi sumele pentru înţelegerile legate de orice proces, pretentie sau acţiune depusă de către un terţ împotriva Companiei drept rezultat al (a) neglijenţei, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) incălcării din partea dvs. a Condiţiilor de Utilizare şi a legilor sau regulamentelor de aplicare.

UTILIZAŢI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI COMPANIA, SUPER MAMMA, NICI SUCURSALELE, AFILIAŢII, DIRECTORII SAU MANAGERII, NICI AGENŢII SĂI SAU TERŢII IMPLICAŢI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI, INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

9. Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie

Aceste Condiţii de Utilizare a acestui Site sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul său în cazul disputelor în care aceste Condiţii de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Copyright © 2014 Super Mamma. Toate drepturile rezervate.

iunie 3, 2014

Terms and conditions

1. By using the pages in this site, you agree to these terms and conditions

By accessing, browsing, and/or using the pages or services posted on this site, you agree to these terms and conditions (“Terms and Conditions”) and you take note of the fact that any agreement between You and Super Mamma (“The Company”) is replaced with the stipulations of the present Terms and Conditions. If you do not wish to be bound by these terms and conditions, please do not access, browse, or use this site.

2. Copyrights

This website and everything it contains, including, but not only, all the texts and images („Content”) are protected as the copyrights of Super Mamma or others, unless otherwise noted. Any Content which consists of a trademark, logo, or a service mark represents a mark registered or unregistered by Super Mamma or others. It is strictly forbidden the use of any Content, except that which is provisioned in the Terms of Use, without the written consent of the Content`s owner. Also, Super Mamma will ensure and impose the recognition of intellectual properties in accordance with the law in force, and, if necessary, will bring to trial those guilty of intellectual ownership infringement.

3. Restrictions on Use

Super Mamma allows the use of the website under the following conditions:

Except for images of persons and places outside the section „News” of the site, you can download the Content, but only for personal and non-commercial use and on condition that you accept the data regarding the copyrights and other intellectual properties found in the Content;

Nu aveţi permisiunea să utilizaţi imagini cu persoane sau locuri care se află în afara „Noutati” din Site fără acordul în scris al Super Mamma;

Conţinutul din secţiunea „Noutati” al Site-ului poate fi reprodus doar în scopuri editoriale în ziare, reviste de circulaţie generală, publicaţii comerciale şi posturi de radio şi televiziune;

It is prohibited to use images with persons and places which are outside the section „News” of the site without the written consent of Super Mamma;

The Content from the „News” section of the site may be reproduced only for editorial purposes for newspapers, magazines, commercial issues and radio and TV. Any Materials from the Site may not be copied, distributed, modified, republished, reused, uploaded, reposted, transmitted, or otherwise used outside the scope of normal browsing without prior written consent of Super Mamma. You may not reproduce, sell, repost, modify, or convert any Materials on the Site in any manner inconsistent with these Terms and Conditions. You agree the following kinds of conduct are illegal and/or prohibited on the Site. Prohibited activities include, but are not limited to, the following: (a) using the Site for any purpose intentionally or unintentionally, in violation of any applicable, local, state, federal, provincial, national, or international laws and/or regulations; (b) posting or transmitting through the Site any information, data, text, files, links, software or other materials that Super Mamma considers to be unlawful, obscene, defamatory, pornographic, threatening, harassing, abusive, slanderous, hateful, or embarrassing to any other person or entity or that constitutes cyber-harassment or cyber stalking as determined by Super Mamma in their sole discretion; (c) posting content that infringes the intellectual property rights, privacy rights, publicity rights, trade secret rights, or any other rights of any party; (d) posting URLs to external websites or any form of HTML or transmitting executable programming of any kind, including viruses, spyware, Trojan horses or similar programs; (e) posting or transmitting anything that may be spam, direct marketing communications or any unsolicited advertising, promotional or commercial content; (f) impersonating another person when using the Site, posting any content or Personal Information or attempting to conceal or misrepresent the identity of the person making the Submission or the origin of any Submission or allowing any other person or entity to use your identification for posting, viewing comments or using the Site; (g) harvesting or otherwise collecting information about others, including e-mail addresses; and (h) encouraging other people to engage in any prohibited activities as described herein. Super Mamma reserves the right to investigate and take appropriate legal action against anyone who, in their sole discretion, engages in any of the prohibited activities.

4. Privacy Policy

Except where other notices or consents are required by law, by accessing, browsing, and/or using the pages or services posted on this Site, you agree to the privacy policy and to the use of such Personal Information and any submissions in accordance with the privacy policy.

5. Warranty disclaimer

SUPER MAMMA MAY CHANGE THESE TERMS AND CONDITIONS AT ANY TIME IN THEIR SOLE DISCRETION. EXCEPT AS OTHERWISE EXPRESSLY STATED WITH RESPECT TO THE PRODUCTS, ALL CONTENTS, MATERIALS, INFORMATION AND SERVICES ON THIS SITE ARE OFFERED ON AN „AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS WITHOUT ANY CONDITIONS OR WARRANTY OF ANY KIND WHATSOEVER EITHER EXPRESSED OR IMPLIED.

6. Limitation on liability

YOUR EXCLUSIVE REMEDY WITH RESPECT TO ANY DISPUTE AND YOUR USE OF THE SITES IS TO DISCONTINUE YOUR USE OF THE SITE. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, SUPER MAMMA AND ANY OTHER PARTY (WHETHER OR NOT INVOLVED IN CREATING, PRODUCING, MAINTAINING OR DELIVERING THE SITE) AND THE MANAGERS, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, MEMBERS, SHAREHOLDERS OR AGENTS OF SUPER MAMMA EXCLUDE ALL LIABILITY AND RESPONSIBILITY FOR ANY AMOUNT OR KIND OF LOSS OR DAMAGE THAT MAY RESULT TO YOU OR A THIRD PARTY (INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE OR ANY LOSS OF INCOME, PROFITS, GOODWILL, DATA, CONTRACTS, USE OF MONEY, OR LOSS OR DAMAGE ARISING FROM OR CONNECTED IN ANY WAY TO BUSINESS INTERRUPTION AND WHETHER IN TORT (INCLUDING WITHOUT LIMITATION NEGLIGENCE), CONTRACT OR OTHERWISE) IN CONNECTION WITH THE SITE IN ANY WAY OR IN CONNECTION WITH THE USE, INABILITY TO USE, OR THE RESULTS OF USE OF THE SITE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ACTIONS OR ACTIVITIES RESULTING FROM USE OF RESOURCES PRESENTED ON THIS SITE, ANY WEBSITES LINKED TO THIS SITE, OR THE MATERIAL ON SUCH WEBSITES, OR USE OF ANY SUBMISSION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OR DAMAGE DUE TO VIRUSES THAT MAY AFFECT YOUR COMPUTER EQUIPMENT, SOFTWARE, DATA OR OTHER PROPERTY ON ACCOUNT OF YOUR ACCESS TO, USE OF, OR BROWSING THE SITE OR YOUR DOWNLOADING OF ANY MATERIAL FROM THIS SITE OR ANY WEBSITE LINKED TO THIS SITE.

7. Links

Please note that www.supermamma.ro may contain links to other websites for your convenience and information. Super Mamma may or may not control those sites or their privacy practices, which may differ from www.supermamma.ro. Super Mamma privacy policy cannot and does not apply to unrelated external websites. Super Mamma does not endorse or make any representations about third party websites. The personal data you choose to give to unrelated third parties is not covered by Super Mamma privacy policy and you are encouraged to review the privacy policy of any company or website before submitting your Personal Information. Some third parties may choose to share their personal data with Super Mamma; that sharing is governed by that third party company’s privacy policy.

8. Review of these Terms of Use

Super Mamma may, at any given moment and without prior notice, review these Terms of Use. You must observe any and all reviews, and that is why you have to visit this page of the site regularly to take note of the updated Terms of Use.

You may not reproduce, sell, repost, modify, or convert any Materials on the Site in any manner inconsistent with these Terms and Conditions. You agree the following kinds of conduct are illegal and/or prohibited on the Site. Prohibited activities include, but are not limited to, the following: (a) using the Site for any purpose intentionally or unintentionally, in violation of any applicable, local, state, federal, provincial, national, or international laws and/or regulations; (b) posting or transmitting through the Site any information, data, text, files, links, software or other materials that Super Mamma considers to be unlawful, obscene, defamatory, pornographic, threatening, harassing, abusive, slanderous, hateful, or embarrassing to any other person or entity or that constitutes cyber-harassment or cyber stalking as determined by Super Mamma in their sole discretion; (c) posting content that infringes the intellectual property rights, privacy rights, publicity rights, trade secret rights, or any other rights of any party; (d) posting URLs to external websites or any form of HTML or transmitting executable programming of any kind, including viruses, spyware, Trojan horses or similar programs; (e) posting or transmitting anything that may be spam, direct marketing communications or any unsolicited advertising, promotional or commercial content; (f) impersonating another person when using the Site, posting any content or Personal Information or attempting to conceal or misrepresent the identity of the person making the Submission or the origin of any Submission or allowing any other person or entity to use your identification for posting, viewing comments or using the Site; (g) harvesting or otherwise collecting information about others, including e-mail addresses; and (h) encouraging other people to engage in any prohibited activities as described herein. Super Mamma reserves the right to investigate and take appropriate legal action against anyone who, in their sole
discretion, engages in any of the prohibited activities.

SUPER MAMMA AND ANY OTHER PARTY (WHETHER OR NOT INVOLVED IN CREATING, PRODUCING, MAINTAINING OR DELIVERING THE SITE) AND THE MANAGERS, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, MEMBERS, SHAREHOLDERS OR AGENTS OF SUPER MAMMA EXCLUDE ALL LIABILITY AND RESPONSIBILITY FOR ANY AMOUNT OR KIND OF LOSS OR DAMAGE THAT MAY RESULT TO YOU OR A THIRD PARTY (INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE OR ANY LOSS OF INCOME, PROFITS, GOODWILL, DATA, CONTRACTS, USE OF MONEY, OR LOSS OR DAMAGE ARISING FROM OR CONNECTED IN ANY WAY TO BUSINESS INTERRUPTION AND WHETHER IN TORT (INCLUDING WITHOUT LIMITATION NEGLIGENCE), CONTRACT OR OTHERWISE) IN CONNECTION WITH THE SITE IN ANY WAY OR IN CONNECTION WITH THE USE, INABILITY TO USE, OR THE RESULTS OF USE OF THE SITE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ACTIONS OR ACTIVITIES RESULTING FROM USE OF RESOURCES PRESENTED ON THIS SITE, ANY WEBSITES LINKED TO THIS SITE, OR THE MATERIAL ON SUCH WEBSITES, OR USE OF ANY SUBMISSION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OR DAMAGE DUE TO VIRUSES THAT MAY AFFECT YOUR COMPUTER EQUIPMENT, SOFTWARE, DATA OR OTHER PROPERTY ON ACCOUNT OF YOUR ACCESS TO, USE OF, OR BROWSING THE SITE OR YOUR DOWNLOADING OF ANY MATERIAL FROM THIS SITE OR ANY WEBSITE LINKED TO THIS SITE.

9. Choice of Law & Dispute Resolution

Access to and use of the Site and these Terms and Conditions are governed by the laws of Romania. The commencement of arbitration proceedings by an aggrieved party to settle disputes arising out of or relating to this Site is a condition precedent to the commencement of legal action by either party. Each party will be responsible for their own costs in conjunction with the arbitration action. If either party commences action in any court prior to an arbitrator’s final decision on the controversy or claim, then the party so commencing the action shall be responsible for all expenses incurred by the parties in the arbitration and the court proceedings whether or not they are the prevailing party. You hereby waive any and all jurisdictional and venue defenses that might otherwise be available. This dispute resolution clause shall not limit Super Mamma`s right to seek an injunction from the appropriate court or agency in law or equity for any breach of these Terms and Conditions.

Copyright © 2014 Super Mamma. All rights reserved.